Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Zapamiętaj mnie Przypomnij hasło Rejestracja
Wersja mobilna
Newsletter
Zgłoś uwagę
RSS

Konkursy

rozwiń
Strona główna Konkursy Konkurs! Przetestuj i zatrzymaj drukarkę Epson L386!

Konkurs! Przetestuj i zatrzymaj drukarkę Epson L386!

Na początek wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Ciekawa odpowiedź może sprawić, że to właśnie Ty staniesz się testerem i posiadaczem niezwykłej drukarki firmy Epson z systemem stałego zasilania atramentem!

Samo pytanie nie jest trudne i brzmi:

Dlaczego uważasz drukarkę Epson L386 za godną przetestowania i co zechcesz przede wszystkim sprawdzić?

Ale odpowiedź powinna być taka, żeby naprawdę przekonać naszą redakcję, że to Ty będziesz najlepszym testerem urządzenia, które potem zatrzymasz.

My już wiemy, że to świetna drukarka! A raczej nawet prawdziwe urządzenie wielofunkcyjne, które oprócz świetnej jakości wydruków oferuje także skanowanie i kopiowanie. Do tego łączy się przewodowo lub poprzez Wi-Fi, a zintegrowany zewnętrzny system ogromnych pojemników na atrament sprawia, że drukowanie stało się niezwykle ekonomiczne. Wiele informacji na temat tej drukarki znajdziesz też na stronie producenta.

Zapas tuszu, który otrzymujemy w momencie kupna Epsona L386, starczy na wydrukowanie 13 000 stron czarno-białych lub 6500 kolorowych!

Najważniejsze, że Ty też możesz się przekonać o jakości i wydajności tej drukarki! Pod jednym prostym warunkiem: do 9 stycznia 2017 musisz nadesłać na adres przetestujizatrzymaj@chip.pl swoja odpowiedź oraz kilka słów o sobie.

Komisyjnie wybierzemy pięć osób, których listy okażą się najbardziej przekonujące. Każda z nich dostanie na własność drukarkę w zamian za to, że podzieli się swoimi wrażeniami z używania modelu Epson L386.

Opinie testerów opublikujemy na łamach miesięcznika CHIP i w serwisie CHIP.pl!

 

 

PEŁNY REGULAMIN KONKURSU „PRZETESTUJ I ZATRZYMAJ”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa,  Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000257211, z kapitałem zakładowym Spółki w wysokości 7.062.000,00 zł, REGON 020290650, NIP PL1010001332 (zwana dalej Burda) jest Organizatorem konkursu „PRZETESTUJ I ZATRZYMAJ”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs promowany jest w magazynie CHIP, na stronie www.chip.pl oraz profilu magazynu CHIP na Facebooku.
 3. Burda oświadcza, że jest wydawcą magazynu CHIP i portalu chip.pl oraz przysługują jej wszelkie prawa do tego portalu.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Burda jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
 6. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.01.2017 roku o godz. 12:00 i trwał będzie do 31.01.2016 roku do godz. 24:00, przy czym:

Faza I - od rozpoczęcia Konkursu do dnia 09.01.2017 roku należy przesłać zgłoszenie chęci udziału w Konkursie zawierające: kilka słów o zgłaszającym oraz krótką odpowiedź na pytanie „Dlaczego uważasz drukarkę Epson L386 za godną przetestowania i co chciałbyś przede wszystkim sprawdzić?” na adres e-mail: przetestujizatrzymaj@chip.pl. Z osób zgłoszonych w fazie I Jury wybierze 5 osób, których odpowiedzi uzna za najciekawsze. Osoby te otrzymają od redakcji sprzęt do testowania, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, i przechodzą do fazy II. Uczestnicy, którzy przejdą do fazy II zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez wysłanie informacji na adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia.

Faza IIod 10.01.2017 roku do 31.01.2017 roku uczestnicy wyłonieni w Fazie I testują sprzęt i piszą teksty na zadany wcześniej temat, które publikowane są na bieżąco na blogu „Czytelnicy testują drukarki Epson” na chip.pl. Tematy do opisów będą podawane na stronie chip.pl/konkursy. Każdy uczestnik jest zobowiązany  do wysłania 6 recenzji (dwie w tygodniu) opisujących jego wrażenia z użytkowania sprzętu na adres e-mail: przetestujizatrzymaj@chip.pl.

 1. Podsumowanie Konkursu i ogłoszenie wyników wraz z publikacją nagrodzonych prac nastąpi w magazynie CHIP numer 04/2017 z datą wydania 01.03.2017 roku oraz na chip.pl/konkursy w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

§3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia może wziąć udział w Konkursie tylko i wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciele ustawowi małoletnich uczestników składają w ich imieniu wszelkie oświadczenia woli.
 2. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w Konkursie jest:

- posiadanie konta na stronie www.chip.pl

- polubienie profilu na Facebooku: facebook.com/chippl

Każdy uczestnik, który został wybrany do Fazy II Konkursu jest zobowiązany  do wysłania 6 recenzji (dwie w tygodniu) opisujących jego wrażenia z użytkowania sprzętu na adres e-mail: przetestujizatrzymaj@chip.pl.

 1. W konkursie uczestniczy się testując sprzęt drukarkę Epson L386 i wysyłając pracę konkursową w terminie podanym w paragrafie 2 na adres e-mail: przetestujizatrzymaj@chip.pl.
 2. Nadsyłane prace konkursowe mogą mieć formę dowolną: zdjęcia, teksty, filmy itp.

- Prace konkursowe w postaci fotografii powinny być przesłane w formie jpg. Fotografie mogą być wykonane w technice dowolnej. Dozwolone jest podstawowa korekcja obrazu. Uczestnik jest obowiązany do przedstwienia nieobrobionego, wyjściowego zdjęcia na żądanie Organizatora.

- Zabronione jest przesyłanie prac konkursowych sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle czy naruszających powszechnie akceptowane wartości i zasady współżycia społecznego.

 1. Osoba, która wysyła pracę konkursową (rozumianą zarówno jako zgłoszenie do konkursu jak i prace/recenzje publikowane przez uczestników w Fazie II Konkursu) musi posiadać do niej prawa autorskie. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
 2. Uczestnikami Konkursu, nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Burda, osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu lub członkowie najbliższej rodziny tych osób (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia) i małżonkowie.
 3. Burda ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie, (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powzięła informację o działania sprzeczne z Regulaminem.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

§4 Nagrody

1. Organizator przydzieli nagrody wśród uczestników Konkursu, którzy przeszli pomyślnie przez Fazę I Konkursu i zakwalifikowali się do Fazy II. Nagrody otrzymają autorzy 3 najlepszych prac. Przy ocenie prac konkursowych brane pod uwagę przez redakcyjne Jury będą walory artystyczne, techniczne oraz merytoryczne.

 1. Uczestnicy, którzy nie zostali nagrodzeni przez Jury lub nie wypełnili zobowiązań wynikających z §3  punkt 2, zobowiązani są odesłać wypożyczony do testów sprzęt na adres redakcji w nienaruszonym stanie (z zachowaniem normalnych śladów zużycia), do dnia 10.02.2017 roku.
 2. Nagrody w Konkursie stanowią:

- drukarka Epson L386 – 5 sztuk o wartości jednostkowej 748 zł  złotych brutto, które zostały przekazane do testowania. Tym samym laureaci otrzymują na własność przekazany im do testowania egzemplarz drukarki Epson L386 i nie muszą go odsyłać.

 1. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród jak również wymiany nagrody na inną.
 2. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
 3. Warunkiem przyznania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§5 Deklaracje

1.    Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2.   Administratorem danych osobowych Laureatów jest Burda Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Burda“), przy ul. Marynarskiej 15. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Burdy. O ile Laureat wyrazi odrębną zgodę dane mogą być udostępnione do Partnerów Burdy (lista dostępna na http://www.burdamedia.pl/partnerzy) w celach marketingowych oraz Laureat może otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu.

3.   Podanie danych jest dobrowolne i Laureatowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych do Partnerów Burdy.

4.   Przesłanie/przekazanie fotografii w ramach uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż:

(i)            Uczestnik jest wyłącznym autorem/autorką fotografii i przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do fotografii, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;

(ii)           Uczestnik jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób znajdujących się (sportretowanych) na Fotografii;

(iii)                Uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, które zostały podniesione w wyniku naruszenia jakichkolwiek praw związanych z przesłaną przez Uczestnika fotografią przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz praw związanych z wizerunkiem osób sportretowanych na fotografii.

(iv)               Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonej do Konkursu pracy na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia polach eksploatacji.

5.   Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku Uczestnika w każdej formie, w szczególności zapisu audiowizualnego, audio, fotograficznego.

6.   Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych (rozumianych zarówno jako zgłoszenie do konkursu jak i prace/recenzje publikowane przez uczestnika w Fazie II Konkursu), które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. Uczestnik oświadcza ponadto, że uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody i/lub upoważnienia na fotografowanie/filmowanie obiektów i/lub osób oraz ich wykorzystywanie (w tym wizerunku osób na nich uwidocznionych) w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoby, które nadesłały zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadczają, że uregulują wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik ten podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

7.    Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (rozumianej zarówno jako zgłoszenie do konkursu jak i prace/recenzje publikowane przez uczestnika w Fazie II Konkursu) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

8.    Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

§6 Przyznawanie nagród

1. Organizator niezwłocznie po wyłonieniu laureatów w I fazie Konkursu zawiadomi listownie drogą e-mail każdego laureata - wysyłając informację pod adres e-mail podany przy rejestrowaniu się - o zdobyciu nagrody, wzywając go do poświadczenia gotowości objęcia nagrody i uczestnictwa w II fazie Konkursu. W przypadku nieotrzymania poświadczenia w terminie 1 dnia z przyczyn zawinionych przez laureata, jury wyłoni na kolejnym posiedzeniu następnego laureata.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów na stronie internetowej chip.pl/konkursy oraz w magazynie CHIP numer 04/2017.

§7 Postępowanie w sprawie wręczania nagród

1. Nagrody, testowane wcześniej przez uczestników, zostają u laureatów Konkursu na własność.

§8 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora w terminie 45 dni od daty ogłoszenia wyników.

2. Wszelkie reklamacje winny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę, login i ewentualnie numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Uczestnicy pozostają dla Organizatora anonimowi przez cały czas trwania Konkursu i są identyfikowani wyłącznie na podstawie Nicku, za pomocą którego brali udział w Konkursie.

4. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjne w składzie:

Przewodniczący:  Konstanty Młynarczyk – redaktor naczelny CHIP

Zastępca Przewodniczącego: Tomasz Kulas – redaktor prowadzący CHIP.pl

Sekretarz: Alina Górniak – główna księgowa Burda

5. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego.

6. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, a Uczestnikowi, który nie godzi się z rozstrzygnięciem, przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.burdamedia.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 3. Prawo do nagrody, której wartość przekracza kwotę 760,00 zł brutto, może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi Konkursu kwoty należnego podatku, w terminie 14 dni od daty przyznania nagrody i poinformowania go o przyznaniu nagrody drogą pocztową, telefonicznie lub e-mailem. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora o zasadach zapłaty podatku dochodowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu cywilnego.

ORGANIZATOR

 

 

CENEO Kup najtaniej
Voking vk750 Voking vk750
Dostępny w 1 sklepach
Sprawdź CENY tego produktu
ASRock H81M-VG4 R3.0 (H81 PCI-E DDR3) ASRock H81M-VG4 R3.0 (H81 PCI-E DDR3)
Dostępny w 1 sklepach
Sprawdź CENY tego produktu
Kaspersky Internet Security 2014 PL 10Dt 2Y Box Kaspersky Internet Security 2014 PL 10Dt 2Y Box
Dostępny w 1 sklepach
Sprawdź CENY tego produktu
Soens 260108 Soens 260108
Dostępny w 1 sklepach
Sprawdź CENY tego produktu
HUGO BOSS Woda toaletowa Man spray 150 ml TESTER HUGO BOSS Woda toaletowa Man spray 150 ml TESTER
Dostępny w 30 sklepach
Sprawdź CENY tego produktu


Video
nowe filmy

Galerie
zdjęcia
Serwis 1
Serwis 2